SGS報告
 • 名稱: RoHS-植纖複合膠粒
 • 名稱: SVHC-植纖複合膠粒
 • 名稱: RoHS-植纖發泡板
 • 名稱: SVHC-植纖發泡板
各項專利
 • 名稱: 2014波蘭發明展-銀牌獎
 • 名稱: 2014烏克蘭發明展-金牌獎
 • 名稱: 2012義大利發明展-金牌獎
 • 名稱: 2012波蘭發明展-金牌獎
 • 名稱: 2012烏克蘭發明展-金牌獎
 • 名稱: OK Biobased
 • 名稱: USDA Certificate
 • 名稱: 可作植草磚用之環保棧板
 • 名稱: 指示磚
 • 名稱: 無塵室用棧板
 • 名稱: 加強型無塵室用棧板
 • 名稱: 環保緩衝包裝體